Verdi- og lånetakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

Verdivurdering

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, skoler og lignende.

Forhåndstakst

Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning. Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene. Beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre framlagte beskrivelser.

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån.

Reklamasjonsrapport

Vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygning.

Tomtetakst

Taksering av ubebygd tomteareal er en vurdering av tomtens markedsverdi på takseringstidspunktet. Tomtetakst gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter vurdering av tomtens beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljø og tilgjengelighet. Innunder tomtetakster vurderes også festetomter for innløsning.

Næringstakst

Taksten er basert på visuell befaring med målinger uten inngrep i byggverket. Ved taksering av næringseiendommer kontrollerer takstmann relevante dokumenter som har betydning for eiendommens inntekter og utgifter. Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med bla. regnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse m.m. Eventuelle faktiske leieinntekter vurderes opp mot markedsleie. Sammen med dagens realrente og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntektsoverskudd nettokapitalisert. Ved utførelse av næringstakst vurderer altså eiendommen ut i fra økonomiske prinsipper om reelle og forventbare pengestrømmer i objektet. Vi forholder oss med andre ord til objektet som i en hvilken som helst investeringsanalyse.

Eierskifte

Ved kjøp av bolig viser det seg ofte at det oppstår tvister mellom selger og kjøper i etterkant av kjøpet. Etter overtagelse oppdager kjøperen ofte feil og mangler ved eiendommen som ikke har fremkommet ved eiendomsoverdragelsen. Dette kan være skjulte feil og mangler som gjør at eiendommen må vurderes å være i en vesentlig dårligere stand enn man kunne forvente. Det kan også være at opplysninger om eiendommen er uriktige eller at opplysninger er holdt tilbake. Dette reiser spørsmål om når man har krav på prisavslag og erstatning.

I praksis er selger pliktig til å levere kontraktsmessig vare. Boligen skal være slik kjøperen kan kreve ut i fra avtalen, kjøpsomstendighetene og lovens regler. Er den ikke det, har kjøper krav på reparasjonskostnadene i form av prisavslag og erstatning for utgifter i forbindelse med tvisten.

Det er viktig at en klage rettes mot eier eller dennes eierskifteforsikringsselskap så snart det oppdages en mangel. For sent innklagede mangler kan bli avvist. Rettskraftige dommer i tvistesaker er blitt førende i forhold til om erstatningsklage tas til følge. Siste opplysninger tilsier at erstatningskravet totalt sett bør være større enn 6-8 % av salgssummen.


Skadetakst

En skadetakst skal gir en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt. En skadetakst skal alltid inneholde skadeårsak samt et antatt skadeomfang som er oppstått eller kan oppstå i forbindelse med skaden, og et kostnadsoverslag for utbedring av skaden. En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med ett forsikringsoppdrag eller fra ekstern oppdragsgiver. Rapporten skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted. Den tar for seg årsak og omfang av skadene. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av sammenhenger. En detaljert kalkyle blir satt opp for å beregne erstatningsbeløpet som knytter seg til skaden. Ofte blir takstmannen brukt til å koordinere utbedringen av skaden med pålitelige håndverkere.

Taksering av andre skader blir håndtert av de enkelte forsikringsselskapene.

Konsulenttjenester

Vi påtar oss ulike konsulenttjenester som skissert nedenfor:
 • Overtakelse av bolig.
 • Ferdigbefaring/ 1-årsbefaring.
 • Byggeteknisk rådgiving.
 • Tvistesaker, boligens tilstand og eventuelle skjulte skader (feil og mangler).
 • Disse tvistesaker havner ofte i rettsapparatet, noe som kan bli svært kostbart.
 • I forbindelse med slike saker er det nødvendig at hver av partene har en sakkyndig representant i tillegg til advokat.
 • Vi vil bistå deg på en profesjonell måte i gjennom hele prosessen.
Andre tjenester:
 • Vurdering av feil og mangler ved eierskifte
 • Sakkyndig bistand til advokater
 • Prosjektstyring / byggeledelse ved nybygg
 • Rådgivning ved boligbygging og tvistesaker
 • Bistand til privatpersoner ved ferdigbefaring
 • Overtakelse av ny bolig
 • Reklamasjonsbehandling i byggesaker

Tilbake til forsiden


Våre partnere

© 2015 Haugalandtakst - Vi hjelper deg med taksering. Alle Rettigheter Reservert. HMCdesign