Kompetanse og kvalitet
når verdiene teller!


home_insurance_for_business_2
En takstingeniør er det samme som en takstmann. Forskjellen er at tittelen takstingeniør er forbeholdt medlemmer av NITO Takst som et ekstra kvalitetsstempel.

home_insurance_for_business_1
Sammen jobber vi for en bedre og tryggere bolighandel. Vi anbefaler alle å ta i bruk Boligsalgsrapport ved kjøp og salg av bolig.

Informasjon om takstingeniøryrket

Å taksere betyr å verdsette, og som takstingeniør er jobben din å sette verdi på noe. Ved boligsalg er det takstingeniøren som takserer og lager en tilstandsanalyse som forteller hvilken stand boligen er i. Ved skader på fast eiendom er det en takstingeniør som fastslår kostnad for å rette opp skaden. I byggekonflikter og tvister blir takstingeniøren ofte hentet inn som tredjepart.

  • Verditaksering av boliger og eiendommer
  • Tilstandsanalyse av boliger
  • Taksering av skade på bygninger og løsøre, for eksempel biler, maskiner, og annet
  • Taksering av industrimaskiner

Takstingeniøren jobber også med lover og regler. En del av arbeidshverdagen innebærer saksbehandling og administrative oppgaver.

Som takstingeniør må du ha interesse for bygg og tekniske detaljer. Du må være ærlig og kunne fungere som en nøytral part. Evne til å omgås og kommunisere med andre mennesker er viktig.

En takstingeniør er ofte selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en mindre bedrift. Ved salg av bolig er det takstingeniøren som fastsetter pris. Forsikringsselskaper bruker også takstmenn når de skal bestemme omfanget av en skade. Ved boligtvister kan du få oppdrag som byggesakkyndig i retten.

  • Punktlighet, rask respons, tilgjengelighet og ikke minst god kvalitet på rapportene er etter mitt syn de viktigste punktene for å lykkes i bransjen.
  • God byggteknisk kunnskap er selvfølgelig viktig for en takstmann, noe som gjør at stadig flere byggmestere utdanner seg inne takstyrket med suksess.
  • En takstingeniør kan tilby verditaksering innenfor alle typer fast eiendom.

Takstingeniører kan ha mange andre oppgaver innenfor boligsalg, eierskiftetvister, skade, forsikring og landbruk. – kan også være byggeleder, byggekontrollør, rådgivende konsulent eller jobbe innen eiendomsforvaltning.

Ord og uttrykk i en takstrapport


BTA, BRA, P-ROM. Lurer du på hva de ulike begrepene i en takstrapport betyr? Her får du en kort innføring i begreper som brukes av NITO Takst.

BYGNINGSMESSIG
Den bygningsmessige beskrivelsen uttrykker bygningens tekniske oppbygging. Det bemerkes at bygget ikke er kontrollert for skjulte feil og mangler. For eiendommer som skal selges anbefales det generelt å benytte en boligsalgsrapport.

TEKNISK VURDERING
De fleste boliger forringes over tid. Dette gjelder overflatematerialer gjennom bruk og slitasje, utidsmessighet (farge, trend og lignende), og ved at offentlige forskrifter og kvalitetskrav endres. I tillegg er det ulik levetid på de enkelte materialene i en bolig.

Med utgangspunkt i en forenklet vurdering av enkelte hoveddeler i bygningen, vil et tilnærmet riktig verdifradrag framkomme. Det presiseres at den antatte verdireduksjon er i forhold til nytt. Med andre ord ikke kostnader som påløper for å oppdatere objektet til dagens kvalitetskrav.

AREALBENEVNELSER
Arealbenevnelsene beskriver størrelse og er i henhold til Norsk Standard, NS 3940. For nærmere forklaringer henvises det til originalstandarden som fås kjøpt i bokhandelen.

BTA = Bruttoareal. Areal av målverdige deler begrenset av ytterveggs utside.
BRA = Bruksareal. Areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger, med fradrag i henhold til nærmere retningslinjer i NS 3940.
BYA = Bebygd areal. Areal som bygningen opptar av terrenget.
P-ROM = Nettoarealet av primære rom, inklusive arealet av veggene mellom disse.
S-ROM = Nettoarealet av sekundære rom (boder og lignende) inklusive arealet av veggene mellom disse.

BRUTTO ÅRSLEIE
Dette innbefatter nåværende årsinntekter for utleiedel(er) korrigert for rente på eventuelt innskudd.

DRIFTSUTGIFTER
Boligens årlige driftsutgifter til blant annet forsikring, kommunale avgifter, normale vedlikeholdsutgifter, og annet.

NORMALE BYGGEKOSTNADER
Det bygningen normalt vil koste komplett ferdigstilt fra håndverker. Dette inkluderer alle håndverkergrupper, offentlige gebyrer og normale byggelånsrenter.

VERDIREDUKSJON
Det forhåndsberegnede verdifradrag for elde, slitasje, osv. På nybygg gjøres fradrag for gjenstående arbeider for at bygget skal anses som ferdigstilt til å bo i. Dette er normalt det arbeidet som må utføres for at kommunen skal utstede ferdigattest.

NORMALE TOMTEKOSTNADER
Tomtekostnadene omfatter normalt grunnlagskostnader som råtomt med påkostninger for vann, vei, avløp, strøm, tilknytningsavgifter, opparbeidelse av tomt, arrondering av terreng og ferdigstillelse av berørt terreng. Hellelegginger, støttemurer, utvendig lysarmaturer, gjerde, flaggstang og annet av varig verdi medtas her. Spesielle grunnlagsinvesteringer som for eksempel brønnboring, kloakkrenseanlegg og lignende, tas med i denne posten, men angis spesielt.

EIENDOMMENS TEKNISKE VERDI
Eiendommens tekniske verdi er summen av forannevnte poster.

DAGENS SALGSVERDI
Denne settes til det beløp takstingeniøren mener eiendommen eller leieretten kan omsettes til på takstdagen. Dette vil si den prisen flere interesserte kjøpere er villig til å betale. Den normale salgsverdi vil derfor gjenspeile de priser og svingninger som er i markedet. Til hjelp i denne vurderingen benytter takstingeniøren en database som gjengir faktiske eiendomsomsetninger. Denne verdi er det som betegnes som verditakst.

ANBEFALT LÅNEVERDI
Denne verdi skal danne grunnlag for langsiktig belåning og settes slik at den gir långiver nødvendig sikkerhet. Normalt vil låneverdien ligge i underkant av en grundig vurdert salgsverdi, men aldri over teknisk verdi.

Hvordan bli takstmann og få karriere som takstingeniør

Hva er en takstmann? Å jobbe som takstmann/takstingeniør gir en variert hverdag med spennende utfordringer. Med vår takstutdanning kan du bruke din byggfaglige bakgrunn på nye måter.

Takstingeniør er det samme som takstmann, men som medlem i NITO Takst får du da i tillegg tittelen takstingeniør. Takstingeniøren har en unik rolle i samfunnet. Ingen annen profesjon ivaretar behovet for å vurdere en eiendoms faktiske verdi basert på dens tekniske standard og markedet i området.


Våre partnere

© 2015 Haugalandtakst - Vi hjelper deg med taksering. Alle Rettigheter Reservert. HMCdesign