Lurer du på noe?

Ofte stilte spørsmål

1Hva er ligningsverdi?
Dette er den verdien som kommer i selvangivelsen som formue. Ligningsverdien på bolig og fritidseiendom skal maksimum være 30 prosent av markedsverdien.
2Hvor mye koster en takst?

Verdivurdering til over en vanlig enebolig koster fra ca 4000 kroner, litt avhengig av type og størrelsen på boligen. I tillegg kommer kostnader for innhenting av nødvendige opplysninger, dersom du ikke skaffer disse selv.

Prisene varierer fra oppdrag til oppdrag. Prisene er basert på medgått tid, men på forespørsel kan vi gi en prisindikasjon for de mest vanlige boligtypene. Prisen på våre tjenester blir tillagt 25% mva. Prisen er også avhengig av det dokumentgrunnlaget vi får. Jo mer vi må grave fram av opplysninger, desto dyrere blir taksten.

3Må jeg alltid bestille en fullstendig takst?
Nei, vi kan levere en forenklet vurdering av verdien av eiendommen i forbindelse med refinansiering. Den omfatter ikke en teknisk beskrivelse bygninger og nevner bare graverende forhold som kan være av interesse for en långiver.
4Takst ved skilsmisse?

«Kan man be om en høy eller lav takst i et skilsmisseoppgjør?»

Takstmenn skal være helt nøytrale og oppdragsgivers interesser skal ikke gjenspeiles i taksten. Likevel forekommer det ofte at den som skal kjøpe ut den andre fremlegger en lavere takst enn den som skal kjøpes ut. Slike avvik kan skyldes forskjellige forutsetninger og opplysninger gitt av oppdragsgiver. Det beste vil ofte være at hver part engasjerer hver sin takstmann, og at begge parter og begge takstmenn er tilstede samtidig. Begge takstmenn vil da få like opplysninger og forutsetninger for riktig verdivurdering.

5Må jeg rydde boligen før dere kommer?
Ikke mer enn at vi kan bevege oss rundt på en grei måte. F.eks. vil stappfulle boder i kjellere bety at vi tar forbehold i taksten om at rommet ikke er besiktiget. Krypkjeller skal være tilgjengelig for inspeksjon. Luker bør derfor være åpnet på forhånd.
6Hvordan verdsettes bo-retter?
Borett/ bruksrett er vanligvis inngått i forbindelse med overdragelse av eiendom til neste generasjon. En tinglyst borett vil være en verdireduserende heftelse på eiendommen, Verdien av slike boretter beregnes i henhold til reglene i arveavgiftslovens § 13.
7Arv og skifte

Dersom to parter har forskjellige verdiinteresser i en eiendom, vil det ofte være slik at begge parter engasjerer hver sin takstmann. Verditaksering er basert på takstmannens begrunnede skjønn. Det er derfor lite sannsynlig at begge takstmennene vil vurdere verdibildet helt likt.

For å komme fram til det mest trygge verdibildet, er det fornuftig at de to partsoppnevte (men likevel uavhengige) takstmennene, møter på en felles befaring hvor begge parter også er tilstede. Dette vil bety at begge takstmennene får nøyaktig den samme bakgrunnsinformasjonen om eiendommen. Denne framgangsmåten blir ofte benyttet i forbindelse med arve- og skifteoppgjør.

8Takst for arveoppgjør mellom søsken?

«Jeg og min søster har arvet en eiendom etter våre foreldre, og min søster ønsker å overta eiendommen. Kan dere hjelpe oss med en arvetakst?»

Begrepet arvetakst benyttes ikke lenger. For oppgjør mellom arvinger er det som regel markedsverdien som legges til grunn. Dette er også det eneste riktige dersom man ønsker et rettferdig oppgjør. Benytter man en lavere verdi enn den reelle markedsverdien vil det innebære et gaveelement til fordel for den som overtar eiendommen. Vi takserer gjerne eiendommen som dere har arvet.

9Kan dere være diskrete om oppdraget?
Taksten er oppdragsgivers dokument. Vi har taushetsplikt om alle forhold rundt takseringen.
10Hva betyr markedsverdi?
Markedsverdien er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. En verditakst fra oss vil gi deg svaret.
11Når har boligen en mangel?

Utgangspunktet er at boligen skal være i samsvar med det som er avtalt skriftlig og muntlig – slik som i for eksempel prospekt, tilstandsrapporter og på visning.

Boligen skal også være i samsvar med krav lovgivningen stiller til boligen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. Det vil for eksempel si at det elektriske anlegget skal være utført og godkjent av fagfolk. Boligen har også en mangel, hvis selgeren har holdt tilbake opplysninger før salget som du hadde krav på å bli opplyst om, og som tenkes å ha påvirket din beslutning om å ville kjøpe boligen.

Send oss en melding


    Våre partnere

    © 2015 Haugalandtakst - Vi hjelper deg med taksering. Alle Rettigheter Reservert. HMCdesign